Kiểm định cửa tầng thang máy trong khi thực hiện kiểm định thang máy rất quan trọng. Chúng ta nên lưu ý các vấn đề liên quan khi thực hiện kiểm định cửa tầng hay cửa giếng thang máy. Nhất là, trong bối cảnh thang máy là thành tố rất quan trọng trong việc cứu hộ cứu nạn và PCCC.

thang-may-chua-chay

thang-may-chua-chay (nguồn ảnh 4dtech.com.vn)

Ngày 28/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA ban hành QCVN 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện PCCC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2022.

Tại mục 2.4.12 của Quy chuẩn quy định mức yêu cầu và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm, số lượng quy cách đối với mẫu cửa tầng thang máy (cửa giếng thang máy). Tại mục 3.1.1 của Quy chuẩn quy định việc thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với mẫu cửa tầng thang máy. Mẫu thử nghiệm do đơn vị kiểm định trực tiếp giám sát, lấy mẫu. Sau khi thực hiện kiểm định, đơn vị trực tiếp kiểm định có trách nhiệm lưu một mẫu có cấu tạo tương tự mẫu đã thử nghiệm, thời gian lưu là 18 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định mẫu.

Giấy chứng nhận kiểm định có giá trị đối với mẫu cửa tầng thang máy đã được lấy mẫu thử nghiệm của đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Mẫu cửa tầng thang máy sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường (không cần phải kiểm định theo lô phương tiện trước khi đưa vào lưu thông). Đơn vị sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm tương ứng với mẫu đã được kiểm định khi đưa ra lưu thông trên thị trường và quy định của pháp luật có liên quan về sản phẩm chất lượng hàng hóa.

Qua thực tế công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh cho thấy, một số doanh nghiệp còn lúng túng, chưa nắm rõ các quy định về kiểm định cửa tầng thang máy. Để thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm định cửa tầng thang máy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo lưu ý sau:

Một là: khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký kiểm định mẫu cửa tầng thang máy chống cháy phục vụ nhập khẩu các lô sản phẩm kế tiếp (sau khi có giấy chứng nhận kiểm định mẫu cửa tầng thang máy, doanh nghiệp tự quản lý chất lượng sản phẩm cung cấp cho các dự án, công trình theo sản phẩm mẫu đã được chứng nhận, không cần đề nghị lấy mẫu để kiểm định đối với các lô sản phẩm tương tự mẫu đã kiểm định).

Hai là: khuyến khích các hãng sản xuất thang máy nước ngoài ủy quyền cho 01 đơn vị nhập khẩu đứng tên đề nghị kiểm định các model sản phẩm cửa tầng nhập khẩu, sau đó đơn vị nhập khẩu này sẽ phân phối cho các đơn vị đại lý để cung cấp cho thị trường trong nước và không cần lấy mẫu kiểm định lại.

Nguồn: Trang thông tin điển tử Công an tỉnh Kontum